Zajištění inženýrské činnosti ve výstavbě zahrnující obstarání, vyjádření stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, jako součást přípravy podkladů pro žádost o vydání stavebního povolení nebo rozhodnutí o umístění stavby. Poradenství ve výstavbě, stavební a technický dozor stavebníka. Výběr dodavatelů dle specifických požadavků investora.

Pro investory staveb (zadavatele stavby, stavebníky) zajišťujeme kompletní výkon inženýrské činnosti dle rozsahu investičního záměru nebo jen určitou část procesu.

Inženýrská činnost ve výstavbě – fáze přípravy stavby

Předprojektová příprava

 • prověření souladu investičního záměru s územním plánem v zájmovém území
 • provedení průzkumu stávajících inženýrských sítí
 • zajištění potřebných průzkumů (hydrogeologický, radonový, pedologický, apod.)
 • zajištění potřebných studií (hluková, rozptylová, apod.)
 • zajištění zaměření staveniště

Posuzování vlivů stavby na životní prostředí (proces EIA)

 • zajištění dokumentace dle zákona č. 244/1992 Sb. resp. zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování – -vlivů na životní prostředí
 • projednání dokumentace posuzující vliv stavby na životní prostředí se všemi dotčenými orgány a – účastníky řízení
 • zajištění zpracování odborného posudku – oponentury dle zákona č. 244/1992 Sb. resp. zákona č. 100/2001 Sb.
 • zajištění závěrečného stanoviska příslušného úřadu

Projektová příprava

Projektová dokumentace 

 • zajištění dokumentace pro územní řízení
 • zajištění dokumentace pro stavební povolení

Územní řízení

 • projednání dokumentace pro územní řízení s vlastníky dotčených pozemků, orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury
 • doplnění podkladů pro územní řízení dle obdržených vyjádření
 • vypracování a podaní žádosti o umístění stavby, účast na veřejném projednání stavby
 • zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby

Stavební řízení

 • projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury
 • doplnění podkladů pro stavební povolení dle obdržených vyjádření
 • vypracování a podání žádostí o stavební povolení
 • zajištění pravomocného stavebního povolení

Výběr dodavatele stavby

 • zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby
 • provedení výběrového řízení na dodavatele stavby

Inženýrská činnost ve výstavbě – fáze realizace stavby

Technický dozor stavebníka/investora

zajištění řádného a odborného plnění povinností investora na stavbě a zajištění kontroly provádění celé stavby

protokolární předání staveniště zhotoviteli, kontrola plnění podmínek stavebních povolení, vedení kontrolních dnů

koordinace prací a dodávek zhotovitele, kontrola soupisů provedených prací, čerpání finančních prostředků a faktur zhotovitele

činnosti spojené se změnami staveb před dokončením

kontrola všech částí a dodávek stavby, především těch, které budou dalším postupem zakryty

kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací,

vedení stavebního deníku a kontrola postupu prací dle odsouhlaseného harmonogramu

zajištění přejímacích řízení včetně vyhotovení zápisu a kontrola odstranění vad a nedodělků

kontrola vyklizení staveniště

činnosti spojené s kolaudací stavby a vydáním kolaudačních souhlasů, zajištění podmínek jejich plnění

zajištění a předání předepsaných záznamů a zápisů objednateli